Spółka cywilna

Zarząd

spółka cywilnaSpółka cywilna nie posiada odrębnego zarządu. Każdy wspólnik jest bowiem uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw

Postanowienia umowy spółki, podobnie jak postanowienia innych umów, rodzą skutki pomiędzy wspólnikami. W stosunku do innych podmiotów mogą rodzić skutki prawne tylko wtedy, gdy podmioty te zostały poinformowane o treści umowy. Jest to tym bardziej istotne, że wspólnicy mogą w umowach spółki zawrzeć takie postanowienia, według których tylko nieliczne czynności, lub czynności o bardzo niskiej wartości należeć będą do zwykłych czynności spółki. Trudno wymagać od kontrahentów wspólników, by w każdym takim przypadku żądali umowy spółki, jej ewentualnych zmian i to nawet - w sytuacji, gdy dana czynność według obiektywnych kryteriów należy do zakresu zwykłych czynności.

Autor: Artur M. Brzeziński

e-Porady — czytaj za darmo!

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:

Spółka cywilna ze wspólnikiem2008-09-03 10:41:55

Kodeks cywilny mówi że wspólnicy muszą współdziałać przez wniesienie wkładów lub w inny sposób. Czy to oznacza że nie muszą oboje prowadzić spraw spółki? Czy byłoby dopuszczalne takie sformułowanie umowy, aby wspólnik 1 mógł robić wszystko, a wspólnik 2 ograniczyłby...

Odpowiedź

Spółka cywilna a nazwa po wystąpieniu wspólnika2015-04-10 14:38:12

Są czterej współwłaściciele spółki cywilnej mający po 25% udziałów. W nazwie firmy jest imię i nazwisko jednego z nich. A teraz dwójka z tych współwłaścicieli wychodzi i rezygnuje z zysków, ale imię i nazwisko jednego z nich było w nazwie...

Odpowiedź

Ważność umowy s.c w świetle prawa2015-04-10 14:35:30

Zawarto umowę spółki cywilnej, której działalność gospodarcza obejmowała zakres : handel art. przemysłowymi, spożywczymi, eksport, import ,ale w żadnym z punktów nic nie zapisano w jaki sposób cel ten będzie realizowany. Żaden punkt umowy nie dotyczy wkładów, nic o ich...

Odpowiedź