Spółka z o.o.

Jak założyć

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzeba:

 • zawarcia umowy spółki,
 • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
 • powołania zarządu,
 • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
 • wpisu do rejestru (zgłoszenia spółki w KRS); przed wpisem może działać jako spółka z o.o. w organizacji nie posiadając osobowości prawnej

Kolejnymi krokami jest uzyskanie REGONu w GUS, uzyskanie NIP w urzędzie skarbowym, rejestracja w ZUS (jeśli wymagana). Trzeba również złożyć deklarację PCC dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wartości kapitału).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio.

Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (agio).

Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw określa odrębna ustawa.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zawarta w formie aktu notarialnego - powinna określać co najmniej:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów,
 • jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki.

Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.

Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o."

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Może ona już działać, choć może poczekać na rejestrację w KRS. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z nimi, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Odpowiedzialność tych osób ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru (KRS). Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki (również w przypadku nabycia przez jednego wspólnika wszystkich udziałów po zarejestrowaniu spółki).

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

 • umowę spółki,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego,
 • jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
 • do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu dołączyć należy złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w ww. terminie albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich niesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki. Likwidatorzy ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.

Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak założyć spółkę - w skrócie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("sp. z o.o.") może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Organami sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz nieobowiązkowo Rada Nadzorcza (obligatoryjna, gdy kapitał zakładowy osiągnie 500.000,00 zł a liczba wspólników 25). W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Podstawową cechą sp. z o.o. jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach odpowiedzialność mogą jednak ponosić członkowie Zarządu.

Pierwszym etapem założenia Spółki jest sporządzenie umowy Spółki, która powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa ta musi określać firmę, siedzibę Spółki, przedmiot działalności oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto umowa Spółki powinna zawierać zapis czy wspólnik może zawierać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, oraz czas trwania Spółki.

Począwszy od dnia 8 stycznia 2009 r. minimalny kapitał zakładowy, jaki należy zadeklarować przy zakładaniu spółki został obniżony do 5.000,00 złotych. Okoliczność, czy kapitał został wniesiony do spółki nie podlega badaniu przez Sąd rejestrowy.

Wedle indywidualnych wymagań w umowie Spółki można zamieścić dodatkowe zastrzeżenia. Przykładowo, jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub mają być nałożone inne obowiązki wobec Spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki dokładnie określić w umowie Spółki. Taka sama sytuacja występuje, jeżeli wkładem do Spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny, czyli aport. Umowa Spółki powinna również szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego dany aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Taki przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu Spółki.

Umowa Spółki może również ograniczać lub wyłączać wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, jednakże w takim przypadku należy oznaczyć warunki spłat spadkobierców niewstępujących do Spółki takie.

Umowa Spółki powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z dniem zawarcia umowy Spółki, powstaje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Pomimo braku osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, jak również może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie Spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli Spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu. Wraz z formularzem rejestracyjnym należy również złożyć wniosek o nadanie spółce numeru NIP oraz REGON, które następnie zostaję przesłane odpowiednio do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Spółka musi zarejestrować się również jako podatnik VAT. W przypadku zaniechania rejestracji, Spółka nie będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Szymon Haniewicz. Autor jest prawnikiem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz, która specjalizuje się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej.

Autor: Artur M. Brzeziński

e-Porady — czytaj za darmo!

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:

Towar bez faktury w nowej spółce2016-06-10 00:42:28

Zakładam nową spółkę z o.o., chciałbym to zrobić przez internet. Natomiast standardowa umowa spółki nie przewiduje wnoszenia aportów. Jeden ze wspólników posiada trochę towaru, który spółka będzie sprzedawała. Czy można przyjąć go na stan bez faktury zakupu już po założeniu...

Odpowiedź

Czy płaci się podatek dochodowy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki zarejestrowanej za granicą?2010-04-26 10:51:32

zamierzam utworzyć spółkę na Cyprze a następnie wnieść do niej jednoosobową działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo. Czy w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w zakresie PIT, PCC lub VAT? A może lepiej takie przedsiębiorstwo najpierw wnieść do polskiej spółki z o.o., a...

Odpowiedź

Sp. z o.o. - rozpoczęcie działalności2010-01-28 14:05:18

Umowa spółki z o.o. została sporządzona dnia 03.10.2009 r. Spółka początkowo chciała rozpocząć działalność 01.01.2010 r., ale tak się nie stało, chce rozpocząć działalność w późniejszym terminie. Czy po sześciu miesiącach od podpisania umowy spółki - spółka przestanie istnieć,...

Odpowiedź